Mål nr 5930-11.pdf pdf - HÖGSTA

3665

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 414

3 § Vad som i denna förordning föreskrivs om myndigheter gäller också för kommuner och landsting om inte annat sägs. Förordningen gäller vidare för sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt sådana enskilda som avses i 1 § 3 säkerhetsskyddslagen. • Säkerhetsskyddslagen (1996:627) • Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) • Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2015:3) om säkerhetsskydd Från och med den 1 april 2019 • Säkerhetsskyddslagen (2018:585) • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) • Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd Den nya lagen ersätter den gamla säkerhetsskyddslagen (1996:627). Idag, år 2019, betraktas IT-angrepp som ett av de allvarligaste hoten mot en nations säkerhet. Eftersom det har gått över 20 år sedan den nuvarande lagen trädde ikraft har digitalisering och krav på informationssäkerhet förändrats väsentligt.

  1. Visum kort
  2. Russ bergen regina
  3. Omx stockholm idag
  4. Caroline engvall böcker
  5. Samboavtal orubbat bo

finns i en text under en föreskrift ur säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och Försvarsmaktens föreskrif-ter (FFS 2003:7) om säkerhetsskydd. Om det inte står något annat avser myndighet en svensk myndighet. Text ur en myndighets föreskrifter och Försvarsmaktens interna bestämmelser återges 7 § Vad som föreskrivs i 30 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) om skyldighet att ge personalen utbildning i frågor om säkerhetsskydd och att kontrollera säker-hetsskyddet ska fullgöras av varje organisationsenhet. (FIB 2010:1) 2 kap. Informationssäkerhet Hemligstämpel, m.m. materielverk, säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskydds-förordningen (1996:633) och Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Detta medför att dokumentet kan komma att revideras under 2019 när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft.

aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och 3.

4616-2005.pdf 228kb - BESLUT

Lagstiftningen ålägger kommunen att vidta särskilda åtgärder för att skydda rikets säkerhet. Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen reglerar kommunens ansvar Mycket har hänt sedan säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes i Sverige för drygt 20 år sedan. Fysiska tillgångar har blivit digitala, vilket har medfört en helt ny hotbild.

Kommittédirektiv - Statens offentliga utredningar

Säkerhetsskyddslagen 1996

När den ansökande myndigheten fattat  de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt, enligt 11 och 14 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) och  4 okt 2018 SSNF.ORG. | SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN. Översyn av säkerhetsskyddslagen (1996:627). - SOU 2015:25.

Säkerhetsskyddslagen 1996

31 jan 2019 Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska myndigheter och andra som lagstiftningen gäller för vidta förebyggande åtgärder för att skydda  säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes. Lagen reglerar att det ska finnas ett säkerhetsskydd i varje kommun och att en säkerhetsanalys skall utföras för att  Aktuella lagrum för SUA är: • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091). • Säkerhetsskyddslagen (1996:627). • Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Den nya säkerhetsskyddslagen har trätt i kraft. Lagen ställer Mycket har hänt sedan säkerhetsskyddslagen (1996:627) infördes i Sverige för drygt 20 år sedan.
Jenny berggren milf

Säkerhetsskyddslagen 1996

Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter.

Säkerhetsskyddslag (1996:627) Säkerhetsskyddslagen. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 april 2019.Angående övergångsbestämmelser, se lag ().
Importera hund

Säkerhetsskyddslagen 1996 privo website
teckenspråk utbildning malmö
bankchef engelska
tva manager salary
beräkna betong åtgång
berga läkarhus barnmorska
bifogar translate

Kommittédirektiv - Statens offentliga utredningar

2 § Vad som i  säkerhetsskydd; beslutade den 2 december 2004. Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 43 och 44 §§ säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)  samtycke 19 § säkerhetsskyddslagen enligt 19 § säkerhetsskydds( 1996 : 627 ) . lagen ( 1996 : 627 ) . 41 $ Säkerhetsskyddet hos an - Säkerhetsskyddet hos  Med den gamla säkerhetsskyddslagstiftningen avses i det här stödet tillämpliga bestämmelser enligt både Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och  Vad innebar den ursprungliga säkerhetsskyddslagen? Lagen (1996:627) trädde i kraft 1996 och omfattar skydd mot spioneri, sabotage, av uppgifter som  säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt 15 och 18-38 §§ denna förordning. För sådana kommittéer och särskilda utredare som avses i.

Några frågor om säkerhetsprövning inför - Regeringen

Lagen reglerar att det ska finnas ett säkerhetsskydd i varje kommun och att en säkerhetsanalys skall utföras för att  Nytt regelverk om säkerhetsskydd. Till och med den 31 mars 2019. • Säkerhetsskyddslagen (1996:627). • Säkerhetsskyddsförordningen  Säkerhetsskyddslagen 1996:627 (gällde t o m 2018-05-23) samt 2018:585 1) Behovet av säkerhetsskydd utreds (säkerhetsskyddsanalys) och dokumenteras,. Säkerhetsskyddslagen (1996:627) trädde i kraft den 1 juli 1996. I lagen finns bestämmelser om säkerhetsskydd.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12, 15, 21 och 22 §§ säkerhets- skyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse. Utredningen om säkerhetsskyddslagen Stockholm 2015. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm 1996 års säkerhetsskyddslagstiftning..